Projectcompetenties

U krijgt 35 multiple choice vragen. Om voor deze oefentoets te slagen dient u 24 of meer vragen juist te beantwoorden. U heeft 35 minuten de tijd om deze oefentoets af te ronden. Tijdens de oefentoets ziet u direct of een gegeven antwoord goed of fout is. U kunt deze toets meerdere malen maken, telkens zal een andere random selectie van vragen worden gepresenteerd.

Let op: deze oefentoets gebruikt alleen multiple choice vragen, en is daarmee alleen voor dat deel van het examen representatief!

Als basis voor de toets wordt het boek "Projectmanagement op basis van ICB versie 4, Hedeman en Riepman" en het boek "Projectenwijzer, De negen principes van succesvol projectmanagement, de Wit" gehanteerd.

Succes met het maken van deze oefentoets.

Gelieve onderstaande gegevens zorgvuldig invoeren voordat u de toets gaat starten.

1 / 35

Waarin is alle relevante informatie van één configuratieitem in vastgelegd?

2 / 35

Door wie moet de verklaring van acceptatie en de restpuntenlijst worden ondertekend?

3 / 35

Welke Belbin teamrol heeft de volgende mogelijke zwakke punten: Geen opvallende creatieve of intellectuele krachten. Procedurele starheid en vasthoudend aan eenmaal genomen besluiten.

4 / 35

Als onderdeel van welke activiteit wordt er zo nodig een liquiditeitsplanning opgesteld?

5 / 35

Voor een project moet een boormachine worden aangeschaft (hiermee worden gaten geboord). De boormachine wordt door het project zelf gekocht. Onder welke kostenindeling vallen deze kosten?

6 / 35

Wat is het kritieke pad in een precedence chart?

7 / 35

Is de volgende stelling waar? Externe producten worden NIET in een WBS opgenomen, WEL in een PBS.

8 / 35

Welke van de volgende activiteiten voert de projectmanager uit bij het voorbereiden van de besluitvorming door de opdrachtgever/stuurgroep bij een faseovergang?

1) Afsluiten lopende fase, verantwoording door middel van fase eindrapport;
2) Leerpunten vastleggen in leerpuntenlogboek;
3) Leerpunten documenteren ten behoeven van staande organisatie in leerpuntenrapport;
4) Actualiseren projectmanagemenplan;
5) Actualiseren projectplan;
6) Actualiseren business case;
7) Actualiseren risico's;
8) Volgende fase plannen, middels een faseplan.

9 / 35

Met behulp van welk projectmanagement principe wordt een keuze gemaakt voor een projectmanagement methode ((Projectenwijzer - De negen principes van succesvol projectmanagement)?

10 / 35

Welke term wordt gebruikt om de mate aan te geven, waarin met het opgeleverde resultaat het doel van het project kan worden gerealiseerd?

11 / 35

Vanaf wanneer is er sprake van een project?

12 / 35

Wie is/zijn er verantwoordelijk voor het uitvoeren van het risicomanagement en het (laten) beoordelen en behandelen van risico's en kansen?

13 / 35

Beoordeel de volgende stelling: "Een project realiseert zelf geen baten, een programma daarentegen wel."

14 / 35

Welke vier assen worden gehanteerd in het Diamond model van Shenar?

15 / 35

Bij welke rol in de projectorganisatie behoren de volgende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

- Definiëren van verantwoordelijkheden en toewijzen van werkzaamheden;
- Inrichten, onderhouden, controleren en verifiëren van het kwaliteitsmanagementsysteem;
- Zorgdragen voor het configuratiemanagement en wijzigingsbeheer;
- Afsluiten van het project en verkrijgen van decharge.

16 / 35

Welke van de onderstaande beweringen met betrekking tot faseren is ONJUIST?

17 / 35

Wie verstrekt het projectmandaat?

18 / 35

Wat is GEEN voorbeeld van een transformatieproces als onderdeel van het primaire proces in de staande organisatie?

19 / 35

Hoe wordt het besluit van de opdrachtgever/wijzigingsautoriteit genoemd waarbij een eerder goedgekeurde specificatie in zijn geheel kom te vervallen omdat deze niet kan worden gerealiseerd.

20 / 35

In uw project hebt u een projectmedewerker (m/v) die liever niet op een opdracht wil worden ingezet, maar wel over alle noodzakelijke vaardigheden beschikt. U wilt deze medewerker toch inzetten. Uitgaande van de theoriën van Hersey en Blanchard, welke stijl past u toe?

21 / 35

Wat geldt als basis voor het creëren van Swim-lanes?

22 / 35

Deci en Ryan maken onderscheidt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, wat is een juist voorbeeld van intrinsieke motivatie?

23 / 35

Bij welke projectstructuur heeft de projectmedewerker te maken met meerdere "bazen"?

24 / 35

Waarom wordt bij dreigende overschreiding van toleranties eerst een afwijkingsrapport opgemaakt en pas daarna een afwijkingsplan?

25 / 35

Welke basis werkvormen worden toegepast binnen projecten?

26 / 35

Welke type management is tijdelijk?

27 / 35

Wat wordt er bedoeld met de business case?

28 / 35

Hoe wordt een systematische en onafhankelijke beoordeling of de voorgeschreven processen ook worden nageleefd en effectief zijn, genoemd?

29 / 35

Wat omvat de kwaliteitskosten?

30 / 35

Hoe wordt de grenswaarde ten aanzien van risico's en kansen genoemd waarboven moet worden geëscaleerd naar het naasthogere management?

31 / 35

Hoeveel procent wordt geadviseerd om meer capaciteit te claimen dan rekenkundig nodig (vanwege inproductieve uren)?

32 / 35

Klopt deze stelling: In een project wordt met de opdrachtgever diegene bedoeld die eindverantwoordelijk is voor het succes van het project namens de KLANT?

33 / 35

Wat is een stakeholder(management)strategie?

34 / 35

Een projectmanager maakte een PowerPointpresentatie die tevens dienst deed als projectmanagementplan. Dit paste in zijn ogen het beste bij de informele cultuur van de organisatie. Is dit een juiste werkwijze?

35 / 35

Wat staat opgenomen in het informatiemanagementplan?

Je score is