Triple Plus is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Hiermee conformeert Triple Plus zich aan de gedragscode die door de NRTO is opgesteld.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor de zakelijke markt. Voor de consumentenmarkt hanteert Triple Plus de algemene voorwaarden van de NRTO. Bij geschillen kunnen consumenten terecht bij de geschillencommissie van de NRTO.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Triple Plus en algemene voorwaarden Triple Plus Detachering
 2. “Triple Plus”: Triple Plus B.V., gevestigd te Veendam aan (9642LL) Borgerspark 63, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02081380, of Triple Plus Detachering B.V., gevestigd te Veendam aan (9642LL) Borgerspark 63, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09162566.
 3. “Klant”: een rechtspersoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/ of product van Triple Plus wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Triple Plus en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Triple Plus, voor de uitvoering waarvan door Triple Plus derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Triple Plus en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Triple Plus niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Triple Plus in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst bij inschrijving voor een opleiding of training

 1. Triple Plus brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via de website) uit.
 2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  – Een omschrijving van de opleiding of training en van het (eventuele) onderwijsmateriaal dat hier deel van uitmaakt;
  – De wijze van uitvoering;
  – Startmoment van de opleiding of training;
  – De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod;
  – De (eventuele) toelatingseisen;
  – De totale investering;
  – De wijze van betaling.
 3. De klant gaat een overeenkomst aan met Triple Plus door middel van een inschrijving voor een opleiding of training. Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een fysiek formulier. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van Triple Plus te kennen en te aanvaarden. Triple Plus stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Op alle offertes en aanbiedingen van Triple Plus geldt een geldigheidstermijn van 30 dagen.
 3. Indien een prijs per tijdseenheid (bijvoorbeeld: uurtarief, dagdeeltarief of dagtarief) is overeengekomen kunnen deze prijzen per 1 mei en 1 november worden gewijzigd door Triple Plus door toezending aan de Klant van een gewijzigde tarievenlijst. De toezending van deze gewijzigde tarievenlijst gebeurd ten minste een maand voor de datum van ingang van de nieuwe prijzen.
 4. Voor meerjarige (mantel)overeenkomsten kunnen alle prijzen jaarlijks op 1 januari door Triple Plus worden gewijzigd door toezending aan de Klant van een gewijzigde prijslijst. De toezending van deze gewijzigde prijslijst gebeurd ten minste een maand voor de datum van ingang van de nieuwe prijzen.
 5. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de opleiding of training). Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Triple Plus echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Triple Plus is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Triple Plus in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Triple Plus, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Triple Plus verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Triple Plus in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Triple Plus beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 6. E-learning

 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door Triple Plus aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan Triple Plus de Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door Triple Plus aan de Klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Triple Plus.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 7. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de Klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch via 059 – 86 26 500 of per e-mail: secretariaat@tripleplus.nl.
 2. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 10% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk. Eventueel teveel betaalde gelden worden binnen 30 dagen gerestitueerd.
 3. In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de cursusdatum meer dan 14 dagen voor aanvang van de eerste c.q. oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 125,- exclusief btw in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- exclusief btw in rekening gebracht.
 4. In alle gevallen kan – na toestemming van Triple Plus – een vervanger worden gestuurd.
 5. Deze annuleringsvoorwaarden gelden in zijn volledigheid voor zowel de eerste keuze van de opgegeven voorkeursplaats als bij de tweede keuze.
 6. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Triple Plus.
 7. Triple Plus behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de met de klant overeengekomen opleiding of training niet door te laten gaan. Als Triple Plus besluit om een opleiding of training niet door te laten gaan op de 1ste of 2de voorkeurslocatie van de klant, heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren of om kosteloos doorgeplaatst te worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Triple Plus behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door Triple Plus en/of partners van Triple Plus verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, boeken, proefexamens, readers en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Triple Plus openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Triple Plus ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Triple Plus niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De Klant is aan Triple Plus per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Daarnaast heeft Triple Plus het recht de in artikel 6 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat Triple Plus aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.

Artikel 9. Verwerking (persoons)gegevens

De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan Triple Plus verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Triple Plus. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Triple Plus. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@tripleplus.nl. De klant en Triple Plus zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Triple Plus verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent van Klant ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.
 2. Triple Plus behoudt zich het recht voor om de naam van haar Klant ten behoeve van het verstrekken van referenties bekend te maken.

Artikel 11. Overige rechten Triple Plus

 1. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt Triple Plus zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 2. In geval van wijzigingen in examen-, diploma- en accreditatiekosten van opleidingen of trainingen behoudt Triple Plus zich het recht voor om deze gewijzigde kosten gedurende de overeenkomst door te berekenen aan de Klant.
 3. Triple Plus behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.
 4. Triple Plus behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Triple Plus aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 12. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Triple Plus, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 13. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Triple Plus partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Voor Triple Plus is het leveren van topkwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn dat een klant ergens niet tevreden over is. Het indienen van een klacht kan zowel telefonisch (059 – 86 26 500) of per e-mail (secretariaat@tripleplus.nl). Wij streven naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen tien werkdagen) en naar een oplossing die leidt tot volle tevredenheid.
 3. De rechtbank te Groningen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Triple Plus het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.