Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
  Triple Plus Detachering BV (hierna te noemen Triple Plus) goederen en/of diensten van welke aard dan ook, al dan niet resulterend in het opstellen van een rapport aan een opdrachtgever levert.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Artikel 2: Onderwerp

 1. Opdrachtgever geeft aan Triple Plus en Triple Plus aanvaardt van Opdrachtgever de opdracht tot het door medewerkers van Triple Plus doen uitvoeren van de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden.
 2. Triple Plus verbindt zich de opgedragen werkzaamheden met zorg uit te voeren.
 3. Triple Plus aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omschrijving of de doeltreffendheid van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 3: Medewerkers

 1. Triple Plus behoudt te allen tijde het recht medewerkers, door haar met de uitvoering van de werkzaamheden belast, door anderen te vervangen, doch kan slechts dan hoger gekwalificeerde medewerkers door lager gekwalificeerde vervangen wanneer de aard van de resterende werkzaamheden zulks duidelijk rechtvaardigt.
 2. Tot een vervanging als voormeld zal Triple Plus eerst overgaan nadat zij haar voornemen daartoe tenminste dertig dagen tevoren schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien opdrachtgever binnen dertig dagen na de aanvang van de werkzaamheden van de bewuste medewerker op goede gronden van oordeel is dat een medewerker de werkzaamheden waarvoor hij te werk is gesteld niet naar behoren vervult, heeft hij het recht schriftelijk en gemotiveerd van Triple Plus te vorderen dat bedoelde medewerker wordt vervangen door een andere medewerker van dezelfde functiecategorie en zal Triple Plus daar uiterlijk 30 dagen na kennisgeving aan voldoen zonder gerechtigd te zijn eventuele daaruit resulterende meerkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien Opdrachtgever het aantal medewerkers wenst uit te breiden zal Triple Plus naar vermogen trachten aan dat verlangen binnen 30 dagen te voldoen.

Artikel 4: Veiligheid

Triple Plus zal zich houden aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van Opdrachtgever op het gebied van veiligheid en zal haar medewerkers dienovereenkomstig instrueren.

Artikel 5: Geheimhouding

 1. Triple Plus verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van Opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te laten leggen.
 2. Triple Plus behoudt zich het recht voor om de naam van haar opdrachtgevers ten behoeve van het verstrekken van referenties bekend te maken.

Artikel 6: Overname van personeel

Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van die overeenkomst in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken.

Artikel 7: Leveringstermijnen

 1. Alle door Triple Plus genoemde leveringstermijnen zijn streefdata, vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze streefdata zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. De enkele overschrijding van een termijn brengt Triple Plus niet van rechtswege in verzuim.
 2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Triple Plus en opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.
 3. Voor vertragingen door wachttijden of andere aan de opdrachtgever te wijten oorzaken, kan Triple Plus nimmer worden aangesproken.

Artikel 8: Medewerking door opdrachtgever

 1. De aansturing van de door de medewerker/ster uit te voeren werkzaamheden zal geschieden vanuit de organisatie van de opdrachtgever. Opdrachtgever en Triple Plus bespreken op regelmatige basis het verloop van de opdracht.
 2. Opdrachtgever is verplicht de met de uitvoering van de werkzaamheden belaste medewerkers de adequate werkruimte en de informatie en technische hulpmiddelen nodig voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking te stellen. Daarnaast zal:
  1. De opdrachtgever Triple Plus tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en voorzover medewerking van opdrachtgever redelijkerwijs is vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, deze medewerking verlenen. Partijen houden elkaar op de hoogte van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen binnen hun organisaties die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De opdrachtgever zal Triple Plus vrijwaren van aanspraken van derden, medewerkers van Triple Plus daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in de organisatie van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever voldoet en zal steeds blijven voldoen aan al haar verplichtingen uit hoofde van bestaande regelingen ter bescherming van de privacy van personen, met name de verplichtingen welke voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Triple Plus voor alle aanspraken van derden wegens schade die deze derden stellen te hebben geleden als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9: Adviezen

Indien de werkzaamheden van Triple Plus (mede) bestaan uit het gevel van advies aan de opdrachtgever, zal Triple Plus opdrachtgever naar beste vermogen adviseren. Adviezen van Triple Plus voldoen aan de kwaliteitseisen die men over het algemeen aan een deskundig adviesbedrijf mag stellen. Triple Plus garandeert echter niet dat toepassing door opdrachtgever van het advies leidt tot het gewenste resultaat en is niet aansprakelijk voor schade, die mogelijk voortvloeit of mede voortvloeit uit implementatie van een door haar verstrekt advies.

Artikel 10: Uitvoering

 1. Bij de uitvoering van de opdracht gaat Triple Plus uit van de juistheid van de door opdrachtgever aangeleverde informatie. Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aangeleverde gegevens juist, volledig en accuraat zijn en dat alle relevante en beschikbare gegevens tijdig worden verstrekt.
 2. Opdrachtgever dient ten behoeve van een goede uitvoering van de werkzaamheden tijdig en kosteloos te voorzien in voldoende beschikbaarheid van geautoriseerde materie- en functioneel deskundigen alsmede de in de opdracht beschreven faciliteiten.
 3. Door Triple Plus in het kader van een opdracht op te leveren documenten, rapporten rapportages etc. zullen in de Nederlandse taal worden opgeleverd, tenzij in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 11: Rechten van industriële of intellectuele eigendom

Tenzij contractueel anders is overeengekomen bij de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst, zullen indien de door Triple Plus verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van computerprogramma’s of andere werken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal Triple Plus die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan Opdrachtgever overdragen nadat deze alle in verband met de opdracht aan Triple Plus verschuldigde bedragen heeft voldaan, doch onverlet het recht van Triple Plus haar kennis en ervaring als door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden.

Artikel 12: Prijzen en facturen

 1. Wegens de volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden zal Opdrachtgever aan Triple Plus verschuldigd zijn vergoedingen voor ieder door de medewerkers aan die werkzaamheden besteed uur volgens de navolgende bepalingen.
 2. De werkzaamheden zullen worden doorberekend tegen vastgestelde tarieven, e.e.a. zoals in offerte en/of contract is vastgelegd. In het geval de overeenkomst gebaseerd is op een dagtarief, zal bij werkzaamheden op een gedeelte van de dag steeds minimaal een halve dag in rekening worden gebracht. De tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten binnen Nederland en exclusief BTW.
 3. Tarieven gelden voor werkzaamheden gedurende kantooruren (uren tussen 8.30 en 17.00) op werkdagen (kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden verricht). Indien door een medewerker van Triple Plus wordt overgewerkt, wordt daarvoor conform onderstaand overzicht een toeslag op het overeengekomen tarief in rekening gebracht:
 4. Tussen 19.00 en 07.00 uur geldt een overwerktoeslag van 25% ophet overeengekomen uurtarief, de volgende tijdvakken uitgezonderd:
 5. Vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur geldt een weekend toeslag van 100% op het overeengekomen tarief.
 6. Op algemeen erkende feestdagen geldt een toeslag van 150% op het overeengekomen tarief.
 7. Daar waar in de overeenkomst sprake is van variabele kosten, zullen die op basis van nacalculatie achteraf in rekening worden gebracht.
 8. Indien de uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk maakt dat medewerker naar het buitenland reist, zullen alle hiervoor te maken reis- en verblijfkosten aan opdrachtgever in rekening gebracht worden. Het staat opdrachtgever vrij om zelf reis en verblijf inzake werkzaamheden in het buitenland te regelen ten behoeve van de Triple Plus medewerker en de kosten hiervoor direct te dragen.
 9. Indien een medewerker door Triple Plus wordt gepromoveerd naar een hogere functiecategorie, zal voor die medewerker het met die hogere functiecategorie corresponderende uurtarief van toepassing worden met ingang van de eerste dag van de maand waarop ten minste drie maanden zijn verstreken sedert Triple Plus Opdrachtgever schriftelijk van de promotie en de tariefconsequenties daarvan in kennis heeft gesteld.
 10. Lid 6 is niet van toepassing indien Opdrachtgever binnen twee weken na ontvangst van voormelde kennisgeving schriftelijk aan Triple Plus heeft bericht de voorkeur te geven aan vervanging van de betrokken medewerker door een van dezelfde functiecategorie als die welke die medewerker tevoren had.
 11. Voormelde tarieven kunnen door Triple Plus per 1 mei en 1 november worden gewijzigd door toezending aan Opdrachtgever van een nieuwe tarievenlijst ten minste een maand voor de datum met ingang waarvan die van toepassing zal worden.
 12. Op de laatste werkdag van iedere maand zullen de medewerkers aan Opdrachtgever aan de hand van tijdstaten opgave doen van de door hen in die maand aan de opdracht bestede uren en op verzoek van Opdrachtgever gemaakte kosten.
 13. Die tijdstaten zullen terstond na ontvangst door Opdrachtgever schriftelijk worden goedgekeurd of met opgaaf van redenen afgekeurd en aan de betrokken medewerkers worden teruggegeven.
 14. Onverminderd het recht van Triple Plus om op andere wijze bewijs te leveren van de door de betrokken medewerkers bestede uren en gemaakte kosten zal Triple Plus op basis van die tijdstaten haar facturen opmaken en aan Opdrachtgever toezenden.
 15. Tenzij anders overeengekomen factureert Triple Plus maandelijks op basis van nacalculatie.
 16. Alle facturen van Triple Plus dienen uiterlijk 14 dagen na verzending voldaan te zijn. Bij overschrijding van die termijn is de opdrachtgever in verzuim en is Triple Plus gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling nodig is, rente van 1% per maand in rekening te brengen.
 17. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten alsmede alle redelijke gerechtelijke kosten, waaronder kosten, in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Triple Plus is beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Voor tekortkomingen voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad) aanvaardt Triple Plus de volgende aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waarde-vermindering wegens zaaksbeschadiging en wel tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst voor de door Triple Plus te verrichten werkzaamheden bedongen vergoeding (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan bedraagt de maximale aansprakelijkheid per jaar het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) voor de door Triple Plus te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In geen geval bedraagt de totale vergoeding voor directe schade meer dan één miljoen euro (€ 1.000.000) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Deze aansprakelijkheid geldt slechts voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door aantoonbare schuld, te wijten aan Triple Plus of aan personen voor wie Triple Plus aansprakelijk is.
 3. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bv. bedrijfsgevolgschade zoals gemiste besparingen, financiële of commerciële verliezen).
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht van schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Triple Plus meldt.

Artikel 14: Overmacht

 1. In geval van overmacht worden verplichtingen van de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.
 2. Duurt de overmachtsituatie langer dan negentig dagen of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden middels en aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het intreden van de overmachtsituatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend.

Artikel 15: Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst duurt voort tot aan de in de overeenkomst overeengekomen einddatum.
 2. Zij kan evenwel per aangetekende brief met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden indien:
  1. de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd,
  2. een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend of
  3. de andere partij enige bepaling van deze overeenkomst heeft overtreden en die overtreding niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
 3. De overeenkomst kan voorts, doch slechts ten aanzien van de medewerkers voor wie die nieuwe tarievenlijst geldt (zie artikel 12 lid), door Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van ten minste dertig dagen worden opgezegd tegen de datum per welke Triple Plus conform artikel 12 lid 8 een nieuwe tarievenlijst van toepassing verklaart.

Artikel 16: Gehele overeenkomst

 1. De overeenkomst treedt in de plaats van alle omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling of schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken.
 2. Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen bevoegdelijk zijn ondertekend.
 3. Op alle verbintenissen tussen Triple Plus en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.