In het menu Organisatie heeft u kunnen lezen wie wij zijn. Bij Diensten heeft u kunnen zien wat wij doen. Hieronder treft u een overzicht van opdrachtgevers in de sector Overheid.

In deze sector merken we dat zorgvuldigheid en draagvlak bij alle betrokkenen een groot goed zijn. Daarnaast is er vaak sprake van complexe besluitvormingsprocessen met een politieke dimensie. Binnen deze sector worden echter naast wetgevingstrajecten wel degelijk vooruitstrevende programma’s opgezet. Zo begeleidt Triple Plus bijvoorbeeld een programma waarbij alle bedrijfsprocessen van een zelfstandig bestuursorgaan worden gedigitaliseerd.

 

Klanten van Triple Plus in deze sector

 

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. De informatie die het CBS publiceert, gaat over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

CBS is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Dit betekent dat CBS overheidstaken uitvoert, maar niet direct onder het gezag van een ministerie valt. De minister van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor wetgeving, budget en de voorwaarden.

Triple Plus heeft voor het CBS een "Begeleidingstraject voor de stuurgroepen" (coaching, themadag Projectcontrol), een "Leergang Projectmanagement op basis van IPMA competenties" en trainingen "Professionalisering van het opdrachtgeverschap" verzorgd.  

Voor meer informatie over de CBS opdrachten: Gert Touw, 06 29 56 57 11 of gert.touw@tripleplus.nl

 

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit 7 organisatiedelen. De 4 krijgsmachtdelen (Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marechaussee) zorgen ervoor dat de militairen en het materieel klaar zijn voor inzet. Het Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie ondersteunen door producten en diensten te leveren. De Bestuursstaf maakt het beleid.

Defensie heeft 3 hoofdtaken. Dit zijn:

 • beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten;
 • bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit;
 • leveren van bijstand bij rampen en crises.

Alfred Krol was van 2005 tot medio 2007 Senior Adviseur Diensten en Producten t.b.v. inrichten Expertisecentrum Projectmanagement voor de afdeling DPO (Defensie Projecten Organisatie) bij de organisatie DICTU (Defensie ICT-Uitvoeringsorganisatie) van het Ministerie van Defensie (in Gouda), aansluitend was hij Senior Adviseur ten behoeve van DIO, CDC, DCIVB en IVENT.

Ten behoeve van een groep programmamanagers van DIO heeft Alfred een workshop gemodereerd waarin op mogelijke verbetergebieden vanuit programma-management werd ingezoomd. De resultaten van de workshop zijn in een concreet actieplan uitgewerkt.

Daarnaast verzorgen alle Triple Plus trainers sinds 2005 trainingen PRINCE2® (al dan niet in combinatie met Principal Toolbox) en workshops voor Defensie.

Gert Touw was van 2003 tot 2007 programmamanager ERP Programma DTO bij IVENT: hij was verantwoordelijk voor alle ERP (SAP)-ontwikkelingen, zowel intern als voor de ERP-gerelateerde werkzaamheden van DTO binnen Defensie. Daarnaast was hij in 2004 projectmanager Defensie ApplicatiePortfolioReductie, waarbij hij verantwoordelijk was voor het opzetten en uitvoeren van de eerste fase van een Defensiebreed project: het aantal in gebruik zijnde applicaties aanzienlijk terug te brengen in verband met de invoering van een nieuwe Defensiebrede werkplek. 

 

RDW

De RDW, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW heeft 4 wettelijke taken opgedragen gekregen door de Nederlandse overheid:

 • Toelating: voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt. En vanuit veiligheids- en milieuaspecten controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
 • Toezicht en controle: handhaving van wet- en regelgeving en toezicht houden op bedrijven die publieke taken uitvoeren in de mobiliteitsketen zoals garagebedrijven, importeurs, providers en verzekeringsmaatschappijen.
 • Registratie en informatieverstrekking: registratie van rijbewijzen, voertuigen, voertuigkenmerken, voertuigeigenaren en hierover informatie verstrekken.
 • Documentafgifte: documenten afgeven in de voertuig- en rijbewijsketen.

RDW was één van de eerste organisaties binnen Nederland waar PRINCE2® werd toegepast. Triple Plus verzorgt al sinds 2005 PRINCE® opleidingen voor de RDW. De trainingen worden verzorgd door Gert Touw, Jan de Wit en Alfred Krol.

Jan de Wit heeft sinds 1986 diverse functies bij de RDW bekleed:

 • medewerker bezwaar en beroep
 • teamleider projecten
 • projectmanager
 • interim Hoofd Afdeling bedrijfserkenningen 
 • Hoofd Projecten Innovatie en ondersteuning 
 • interim Hoofd Afdeling WPR tevens
 • verandermanager bedrijfsprocessen afdeling Klantenservice

Projectmanagement ervaring van Jan de Wit binnen de RDW:

 • erkenningsregeling bedrijfsvoorraad voor de automobielbranche (handelaarskentekens)
 • kentekening opleggers en aanhangwagens
 • milieu etiketten
 • verwijderingsbijdrage auto’s
 • afbouw van kentekenbewijs deel III
 • invoering van documentaire informatiesystemen en workflowmanagement
 • heropzet tenaamstellingsprocessen
 • ERP (SAP) in bedrijfsprocessen
 • reorganisatiemanager: ‘front office stuurt back office aan’
 • programmamanagement digitale bedrijfsprocessen front en back office
 • bijstand politie Amsterdam bestrijding autocriminaliteit
 • millennium preparatie
 • DJIB (detachering vanuit RDW): registratiesysteem voor leasemaatschappijen (Wet Mulder)

 

Alfred Krol is bij de RDW ingezet als projectmanager op twee verschillende projecten:

 • kentekening opleggers en aanhangwagens in Nederland
 • kentekening brom- en snorfietsen in Nederland

De nadruk van beide projecten lag meer op het vlak van organisatie en bedrijfsprocessen dan op het vlak van ICT-ontwikkeling. Als projectmanager was Alfred voor beide sporen verantwoordelijk. In de projecten waren zeer veel disciplines betrokken, o.a.: juristen, beleidsambtenaren, politie, justitie, materiedeskundigen, ontwikkelaars, testers en beheerders. Door de maatschappelijke impact van beide projecten had hij regelmatig externe contacten met verschillende brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties.

 

Hulpverleningsdienst Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân

Hulpverleningsdienst Fryslân heet sinds 2012 Veiligheidsregio Fryslân, een gemeenschappelijke regeling van de 27 Friese gemeenten. In de veiligheidsregio werken brandweer, GGD, politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.

Brandweer Fryslân

Bij Brandweer Fryslân werken bijna 1400 mensen vanuit ruim zestig locaties. De brandweer blust branden, maar bijna de helft van de inzetten is gericht op technische hulpverlening, zoals ongevallen met beknelling, duikongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, storm- en waterschade of het bevrijden van dieren in nood.

Daarnaast zorgt de brandweer voor ondersteuning van coördinatie bij rampen, opleiding, training en advies aan de Friese gemeenten en Provincie Fryslân op het gebied van rampenbestrijding en ongevallen: onder meer brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen (risicobeheersing).

GGD Fryslân

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten: het bevorderen van gezondheid, gezondheidsproblemen voorkomen, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en milieu-advies. Daarnaast informeert en adviseert de GGD de gemeenten over de gezondheid van de burgers. 

GGD Fryslân is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân.Tijdens rampen worden de hulpverleningsdiensten ‘opgeschaald’: het vergroten van de organisatie van de hulpverlening, door meerdere ambulances, brandweer- en politiewagens in te zetten, of door meerdere disciplines samen te laten werken, bijvoorbeeld politie en brandweer.

GGD Fryslân is HKZ-gecertificeerd.

GHOR Fryslân

De GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie) Fryslân is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen in Friesland. De GHOR zorgt er voor dat de verschillende organisaties samenwerken en samen 1 hulpverleningsketen vormen.

Het uitgangspunt van de GHOR is dat bij een ramp of zwaar ongeval iedereen datgene blijft doen wat hij normaal gesproken doet (ziekenhuizen blijven gewonden opnemen, huisartsen blijven huisartsenzorg verlenen, etc.), maar bij een ramp zijn er ineens veel meer patiënten en is er meer intensieve samenwerking noodzakelijk tussen de verschillende hulpdiensten. 

Jan de Wit heeft ten behoeve van de Hulpverleningsdienst, Brandweer, GGD en GHOR Fryslân uitgevoerd:

 • ondersteuning bureauleiding
 • preparatie grieppandemie
 • versterking rampbestrijdingsprocessen ADR 1, 2 en 3
 • voorbereiding op nieuwe gemeenschappelijke regeling (GGD, GHOR, regionale brandweer)
 • interim manager bureau Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) tevens MT lid hulpverleningsdienst Fryslân
 • secretaris en adviseur Veiligheidsbureau Fryslân
 • adviseur regionale ambulancevoorziening Fryslân
 • HKZ certificering GHOR Fryslân

Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Certificaat geeft aan dat een zorginstelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Als een organisatie het certificaat behaalt, betekent het dat de instelling:

 • goed georganiseerd is
 • cliënten centraal stelt
 • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
 • betrouwbare resultaten presenteert
 • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gemeente Groningen
Ministerie van Defensie
Stichting ICTU
Gemeente Hof van Twente
Provincie Fryslân
Rijksauditdient
GGD GHOR